• Nové
#0376 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item1
  • #0376 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item1
  • #0377 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item2
  • #0378 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item3

eKasa PANDORA CHDÚ + PPEKK (bez tlačiarne)

180,00 €
S DPH
Fiškálne zariadenie eKasa PANDORA - chránené dátové úložisko (CHDÚ) + pokladničný program eKasa klient (PPEKK) bez tlačiarne pokladničných dokladov.
Množstvo

eKasa PANDORA je certifikované fiškálne zariadenie, ktoré obsahuje v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z. z.) chránené dátové úložisko eKasa PANDORA CHDÚ.

V zmysle zákona je certifikovaná aj softvérová časť, ktorú tvorí pokladničný program eKasa klient eKasa PANDORA PPEKK, ktorý je súčasťou ovládača EXALOGIC CashRegister Manager. ECM je súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u, automaticky sa inštaluje do adresára OBERON\eKasaECM.

ECM ako Windows aplikácia beží v počítači a komunikuje s CHDÚ a nadstavbovým pokladničným programom Pokladnica OBERON.

Okrem tejto e-kasy potrebujete na zriadenie predajného miesta ešte: PC so systémom Win 7 alebo vyšším, nainštalovaný softvér OBERON s licenciou alebo bez nej, tlačiareň pokladničných dokladov, prípadne zákaznícky displej alebo peňažnú zásuvku.

Identifikačné a autenfikačné údaje potrebné na sprevádzkovanie fiškálneho zariadenia získate na portáli financnasprava.sk. Na inštaláciu a uvedenie celej zostavy do prevádzky nás kontaktujte alebo nahliadnite do zoznamu našich servisných stredísk.

Ďalšie informácie

Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ): eKasa PANDORA CHDÚ
Výrobca CHDÚ: EXALOGIC, s.r.o.
Certifikovaný ovládač CHDÚ: EXALOGIC CashRegister Manager (eKasa klient PPEKK)
Názov pokladničného programu (PPEKK): eKasa PANDORA PPEKK
Názov nadstavbového pokladničného programu: OBERON – Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON)
Číslo rozhodnutia o certifikácii/právoplatnosť rozhodnutia: 17757/2020

Obsah balenia: fiškálne zariadenie eKasa PANDORA, sieťový adaptér, návod na použitie (na stiahnutie).

07096

Mohlo by vás zaujímať aj